7. Bieg "Policz się z cukrzycą"

2019-12-29 14:14

Regulamin 7. BIEGU WOŚP w Krośnie
„POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”

I. CEL
1. Propagowanie akcji „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

II. ORGANIZATORZY
Krośnieński Sztab 28. Finału WOŚP z siedzibą w RCKP Krosno, ul Kolejowa1
Więcej informacji na stronie http://wosp.krosno.pl/ lub https://www.facebook.com/wospkrosno
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie , ul. Rynek 1
Współorganizator - Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno, ul. Bursaki 41
Telefon kontaktowy do Sztabowego Koordynatora BIEGU – Krzysztof Urbanek 602 509 436
lub Koordynatora BIEGU z ramienia PWSZ - Marzena Szepieniec 513 825 419

III. TERMIN I MIEJSCE
1. BIEG odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r.
2. Trasa BIEGU przebiegać będzie uliczkami Krośnieńskiej Starówki.
3. Oficjalne otwarcie i start 7. BIEGU WOŚP „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” w Krośnie
odbędzie się o godzinie 15:00
w Rynku przy Rektoracie PWSZ Krosno ul. Rynek 1.

4. Meta znajdować się będzie również w Rynku przy Rektoracie PWSZ Krosno,
ul. Rynek 1.
5. Regulamin, kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika BIEGU
oraz szczegółowa trasa BIEGU dostępne są na stronie internetowej http://www.pwsz.krosno.pl/biegwosp
6. BIEG odbędzie się na dystansie około 5 km tj . 6 pętli po 800 m każda.
7. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona pod względem medycznym.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W 7. BIEGU WOŚP „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ ” w Krośnie mogą wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od wieku. BIEG nie jest formą rywalizacji, a trasę BIEGU można pokonać stosując dowolną formę ruchu
(sprint, marszobieg, spacer, nordic walking).

2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do BIEGU będzie wypełnienie i podpisanie kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnika BIEGU wraz z podpisanym oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w BIEGU.

W przypadku osób niepełnoletnich, kwestionariusz i oświadczenie
musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

3. Każdy uczestnik, po ukończeniu BIEGU otrzymuje okolicznościowy medal i dyplom,
który wydawany będzie w biurze zawodów.
4. Limit uczestników BIEGU wynosi 200 osób.
5. Po BIEGU organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek.


V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w BIEGU w dniu BIEGU 12 stycznia 2020 r.
w Biurze Organizacyjnym (Rektorat PWSZ w Krośnie, ul. Rynek 1) w godz. 13:30 – 14:45.
Uczestnik odbiera numer startowy, koszulkę (dla pierwszych 150 osób)
i dokonuje opłaty startowej w kwocie 30 zł wrzutem do puszki WOŚP.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy BIEGU są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i dostosowania się
do wszystkich zawartych w nim wymogów.

2. Podczas BIEGU uczestnicy powinni posiadać numery startowe przymocowane do odzieży tak, aby były widoczne.
3. Uczestnicy BIEGU absolutnie nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających!!!
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych tylko i wyłącznie dla potrzeb organizatora.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
i nie pokrywa kosztów transportu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do BIEGU uczestnika,
który w rażący sposób naruszył regulamin BIEGU lub zakłócił jego przebieg.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Wróć